ČSPÚ | Aktiv galvanizérů | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

49. Celostátní aktiv galvanizérů 2016

Ve dnech 2. a 3. února 2016 letošního roku proběhl v Jihlavě již 49. ročník Aktivu galvanizérů, tradičního setkání pracovníků z oblasti povrchových úprav, ekologie a životního prostředí. Setkání, které již dávno přerostlo hranice České republiky, se tradičně opět konalo v krásných prostorách jihlavského hotelu Gustav Mahler. Mimo tuzemských účastníků se jednání zúčastnili i zástupci ze Slovenska, Německa a dalších zemí.

Čestné předsednictvo při zahájení Aktivu galvanizérů (zleva Ing. Ševčíková, Ing. Obr, MUDr. Běhounek, Ing. Valeš)

Vysoká účast na aktivu je podmíněna dlouhodobě velice dobrou kvalitou přednesených odborných příspěvků. Letos byla dosažena rekordní účast jak přítomných účastníků, bylo přítomno 181 osob, tak i přihlášených podniků, institucí a škol, kterých se zúčastnilo 96. Velkým pokračujícím kladem z minulých ročníků je počet narůstajících obecných odborných přednášek a příspěvků. To svědčí o zájmu přednádšejících upřednostňovat ve svých příspěvcích obecný vývoj v oblasti povrchových úprav, před obchodní nabídkou konkrétních přípravků, technologií a zařízení. Pro osobní jednání bylo na chodbách vklášterní části hotelu instalováno 25 stolečků a konzultačních míst. Neodmyslitelnou součástí aktivu je i přítomnost mediálních partnerů ČSPÚ (Tribotechnika, Strojírenství, Povrchové úpravy, Koroze a ochrana materiálu), kteří tak mají možnost se přímo prezentovat své čtenářské obci a představit svoje periodika a dále živě čerpat názory a potřeby svých čtenářů.


Součástí jednání Aktivu je i přítomnost významných hostů jednak z regionu, institucí a škol. Letošního Aktivu se osobně při zahájení zúčastnil hejtman kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek. Přivítal přítomné a popřál jednání vysokou odbornou úroveň a vyslovil přání, aby se všichni účastníci v Jihlavě cítili velice příjemně a rádi se do tohoto regionu vraceli a to i při jiných příležitostech. Mezi dalšími hosty byli, nestor jednání a zástupce německé společnosti DGO a majitel firmy Riesmetall GmbH, pan Joachim Ramisch, zástupkyně vedení SSPÚ (Doc. Zemanová) a ředitel AČSZ (Ing. Stryž).


V krátkém úvodním příspěvku přivítal účastníky také prezident ČSPÚ, Ing. Ladislav Obr, CSc, popřál úspěšné jednání a pozval přítomné na večerní diskuzní fórum. Pro letošní ročník Aktivu vybral přípravný výbor nosné téma jednání „Povrchové úpravy a jejich kvalita“.


Po slavnostním úvodu pak bylo zahájeno vlastní odborné jednání a v jeho průběhu odeznělo 27 odborných přednášek a příspěvků. Jednání bylo rozdělené do několika odborných bloků se zaměřením na kvalitu povrchové úpravy z hlediska funkce a vlivu předúprav před vlastní, finální úpravou. O problematice přípravy ocelových dílců a vlivu předúprav na kvalitu galvanického povlaku hovořil v úvodním příspěvku L. Šubert (Enthone). Vliv difuze atomárního vodíku v ocelových materiálech a jeho rekombinace na vodíkovou molekulu je dobře známá. Méně diskutované a známé jsou důsledky navodíkování oceli v následných povrchových úpravách, kdy atomární vodík difunduje ven ze základního materiálu a působí problémy zejména na fázovém rozhraní kovu a na něm naneseném povlaku. Tuto problematiku objasňoval Ing. P. Szelag (Pragochema). Mořením vysocelegovaných ocelí se zabýval ve své přednášce Ing. P. Váňa (Ekomor).


Prezentace firem v klášterní části hotelu Gustav Mahler 


Galvanické pokovování je proces, při němž dochází k vylučování vrstvy kovu nebo slitin kovů, na podkladovém materiálu pomocí elektrochemické redukce iontů kovů přítomných v elektrolytu. Jako každý elektrochemický proces podléhá fyzikálněchemickým zákonům, které určují, zda a za jakých podmínek budou probíhat. Význam těchto elektrochemických reakcí byl nosným tématem příspěvku Doc. M. Paidara (VŠCHT Praha). Technologický postup galvanického pokovení musí splňovat celou řadu parametrů, bez nichž není možné dosáhnout vyloučení kvalitního povlaku nebo povlakového systému. Klíčové parametry technologického postupu galvanického pokovení s ohledem na praktické zkušenosti diskutoval ve svém odborném vystoupení Ing. P. Goliáš (Schlötter Galvanotechnik). Chemická povrchová úprava pro zvýšení odolnosti proti únavě materiálu a odstranění mechanických otřepů na kovových součástech bylo nosným tématem velice zajímavého příspěvku pana H. Zahela (Poligrát GmbH). Bylo velikou škodou, že autor nedodal text své přednášky k otištění do sborníku z Aktivu a tak se mohli účastníci spolehnout jen na jeho vyslechnutí.


Dále pak byly diskutovány nové technologie v oblasti protikorozních i dekorativních technologií. Snovou protikorozní technologií pro kyselý ZnNi pod obchodním názvem Zinni 220 seznámil přítomné Ing. V. Kříž (Atotech). Tato technologie, jak se v příspěvku autor vyjádřil, je především určena pro pokov brzdových segmentů. Stanovením vlivu vodíku na povrchově upravený materiál, který se může v oceli nacházet ve stavu molekulárním (H2), atomárním (H) nebo jako iont (H+, H-), případně i chemicky vázaný se zabývala Ing. H. Hrdinová (FS ČVUT Praha).


V oblasti dekorativních technologií se jednalo především o náhradu sloučenin šestivalentního chromu v technologii dekorativního chromování. S blížícím se termínem ukončení dekorativního chromování z elektrolytů obsahujících sloučeniny šestivalentního chromu (2017), představil J. Vrbata (MacDermid CZ) technologii chromování Tri Mac III, která je perfektní náhradou doposud používaných systémů sCr6+ a která pracuje pouze sCr3+. Elektrolyty svým chováním spíše připomínají niklovací lázně a jsou poměrně jednoduše implementovány do stávajících linek. Jak autor uvedl, jsou využívány po celém světě (USA, Francie, Anglie, Německo, Itálie a další) a jejich hlavní využití je pro automobilový a nábytkářský průmysl.


Pohled do zaplněného přednáškového sálu hotelu Gustav Mahler v Jihlavě


Nedílnou součástí byly i příspěvky týkající se měření a sledování základních parametrů kontroly galvanických lázní, jako např. pH, vodivosti apod. Při jednání nechyběly i nové poznatky z legislativních oblastí v technologiích povrchových úprav a likvidace odpadních vod.


Závěr dopolední jednání prvního jednacího dne bylo již tradičně věnováno předání morálního ocenění ČSPÚ, pamětní medailí s diplomem, odborníkům za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. Na letošním aktivu byli oceněni Anna Chrastinová, Ing. Pavel Váňa a Ing. Peter Ivic.

Nedílnou součástí aktivu Galvanizérů je společný diskuzní večer. Nejinak tomu bylo i letos, kdy v prostorách bývalého dominikánského kláštera připravili organizátoři společnou večeři s následnou diskuzí a neformální zábavou. Pro letošní rok byla opět připravena degustace dobrých vín, doplněná živou hudbou k poslechu i tanci.


Druhý den jednání zahájila svým příspěvkem, týkajícím se vlivu výrobního procesu strojírenských součástí na kvalitu povrchových úprav Ing. X.Ševčíková (VŠB-TUO Ostrava). Příspěvek dokumentoval převážně vady katodicky vyloučených povlaků vyskytujících se ve strojírenské výrobě na případech jednotlivých součástí. Předkládal stručnou metalografickou dokumentaci povrchů spektra některých výrobních oblastí, jako obrábění, tváření, nýtování, lisování a tažení drátů, mající vliv na výsledný povrch součástí a jejich vzájemnou provázanost vedoucí ke snížení funkční a dekorativní kvality povrchových úprav. Dokládal, že vady povrchové úpravy mohou být pouze signifikátorem řady nedostatků předchozích úkonů, nikoliv nekvalitním výstupem procesu povrchových úprav. Korozní odolnost kovových povlaků na plastových dílech automobilů na konkrétních případech pokovených plastových dílů dokumentovala ve svém příspěvku Ing. K. Kreislová (SVÚOM Praha).


Zleva, viceprezident ČSPÚ ing Szelag, ocenění Ing. Váňa, Ing. Ivic, Anna Chrastinová, prezident ČSPÚ Ing. Obr


Stále narůstající potřebu a značnou poptávku po nových povrchových úpravách hliníku a jeho slitin , mimo stávající anodickou oxidaci, řešila firma MacDermid CZ v předloňském roce zavedením komplexní technologie Bondal. Díky svým vlastnostem, stabilitou a jednoduchým provozem, se stala vhodným a oblíbeným procesem pro předúpravu hliníku a jeho slitin před galvanickým a chemickým pokovením. Tuto technologii představil ve svém příspěvku Ing. L. Obr. S revizí dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a dopadech na jednotlivé provozovatele seznámila přítomné Ing. M. Drašťáková (MPO Praha). Mezi velmi zajímavé příspěvky patřila i informace Ing. J. Růžičky, týkající se ekologických důsledků velkého požáru galvanizovny v minulém období. Jednání aktivu, který se druhý den zúčastnilo více jak 140 účastníků uzavřela Doc. M. Zemanová (SSPÚ) příspěvkem týkajícím se mikrobiální koroze zinkových povlaků houbou Aspergillus niger.


K aktivu je pravidelně vydáván Sborník přednášek s registrací ISBN. Letos byl na přání účastníků k dispozici i v elektronické podobě na CD. Jubilejní, 50. ročník Aktivu galvanizérů se bude konat opět vJ ihlavě ve dnech 7. a 8. února 2017.

 

Ladislav Obr.


...návrat zpět