ČSPÚ | Aktiv galvanizérů | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Ohlédnutí za právě ukončeným 51. Aktivem galvanizérů

Ve dnech 6. a 7. února letošního roku proběhl v Jihlavě, v krásném sále hotelu Gustav Mahler, již tradiční, v pořadí 51. Aktiv galvanizérů. 

Jedná se o setkání pracovníků v oboru povrchových úprav s předními odbornými specialisty v této oblasti. Setkání zajišťuje jak po stránce organizační, tak i odborné, organizační výbor České společnosti pro povrchové úpravy (dále jen ČSPÚ).

Loňský, jubilejní 50. Aktiv galvanizérů nasadil, podle hodnocení účastníků vysokou laťku kvality, a to jak v odborné části, tak i v části společenské. Přípravný výbor letošního aktivu tak stál před výzvou nepolevit v dosažené kvalitě a připravit pro účastníky jednání opět aktuální a zajímavá témata. Snahy o úsporu lidské práce, všech druhů energií, snížení spotřeby materiálů, zvýšení produktivity práce a snížení zmetkovitosti,se tak promítly do nosného tématu letošního ročníku - "Snížení nákladů, spotřeby materiálu, vody a energií".

Obr. 1. Prezence před zahájením - nestor aktivů Zdeněk Blažek


Z přihlášených 25 odborných přednášek a příspěvků nakonec odeznělo 24. Zasáhla nemoc přednášejícího, přesto však autor stihl příspěvek předat k otištění do sborníku přednášek a zájemci si ho mohli aspoň přečíst. Každý z účastníků, kterých bylo přihlášeno 174 z 92 podniků, institucí a škol, již tradičně před zahájením jednání obdržel tištěný sborník  (ISBN 978-80-905648-4-8) s plným zněním příspěvků. Kdo měl zájem, mohl navíc texty příspěvků obdržet u prezence i na CD nosiči. Pro osobní jednání bylo na chodbách v klášterní části hotelu instalováno 28 stolečků a konzultačních míst. Mimo tuzemských účastníků se jednání zúčastnili i zástupci ze Slovenska, Německa a dalších zemí.

Obr. 2. Prezentace firem v klášterní části hotelu Mahler


Neodmyslitelnou součástí aktivu je i přítomnost mediálních partnerů ČSPÚ, letos byli přítomni zástupci vedení časopisu Tribotechnika, kteří tak měli možnost se přímo prezentovat své čtenářské obci, představit svoje periodika a dále živě čerpat názory a potřeby svých čtenářů.

Součástí jednání Aktivu je i přítomnost významných hostů jednak z regionu, institucí a škol. Letošního Aktivu se osobně při zahájení zúčastnil pan Radek Popelka, náměstek primátora města Jihlavy. Přivítal přítomné a popřál jednání vysokou odbornou úroveň a vyslovil přání, aby se všichni účastníci v Jihlavě cítili velice příjemně a rádi se do tohoto regionu vraceli a to i při jiných příležitostech. Mezi dalšími hosty byli, nestor jednání a zástupce německé společnosti DGO a majitel firmy Riesmetall GmbH, pan Joachim Ramisch, který také v krátkém úvodním příspěvku pozdravil přítomné a pozval zájemce na veletrh a jednání DGO, které se koná na podzim v Německu, zástupci vedení SSPÚ ( Doc.Zemanová, Ing. Ivic) a ředitel AČSZ (Ing. Stryž). V krátkém úvodním příspěvku přivítal účastníky také prezident ČSPÚ, Ing. Ladislav Obr, CSc, popřál úspěšné jednání a pozval přítomné na večerní diskuzní fórum.

Po slavnostním úvodu pak bylo zahájeno vlastní odborné jednání za řízení dopoledního pracovní předsednictva aktivu. Jednání bylo rozdělené do několika odborných bloků se zaměřením na kvalitu povrchové úpravy z hlediska funkce a vlivu předúprav před vlastní,finální úpravou. V úvodním příspěvku se Ing. J. Bartošík ( IDEAL-Trade Service, s.r.o.) věnoval problematice moření hliníku a jeho slitin. Poukázal na důležitost procesu moření,který slouží jako předúprava před následným zpracováním a který zásadně ovlivňuje kvalitu finální povrchové úpravy. V následujícím příspěvku, který autoři nazvali Zdroje úspor v galvanickém pokovení, Ing. p. Goliáš ( Schlötter Galvanotechnik) na základě dlouholetých osobních zkušeností uvedl konkrétní praktické příklady možností úspor v oblasti povrchových úprav při procesu galvanického pokovení. O tom, že voda je limitujícím prvkem v procesech povrchových úprav, bylo hlavní myšlenkou příspěvku Ing. Fuky ( Techneco Praha). Na konkrétních příkladech ukázal možnosti úspory vody. Ing. R. Konvalinka ( SurTec ČR, s.r.o.) představil novou technologii konverzních povlaků, která za podstatně příznivějších provozních parametrů i nákladů, nahrazuje doposud používané fosfátování.

Obr. 3. Pohled do zaplněného přednáškového sálu hotelu Mahler v Jihlavě


O tom, jak náročná a složitá je povrchová úprava odlitků z tvárné litiny, jaká je její mikrostruktura a že její fyzikálně mechanické vlastnosti jsou mimo jiné dány také obsahem uhlíku, křemíku a manganu, poukázala ve svém příspěvku Ing. X. Ševčíková, Ph.D. ( VŠB TUO).Na snímcích světelné mikroskopie přehledně dokumentovala mikro strukturní vady,které se negativně projevují na výsledné povrchové úpravě, nejčastěji prováděném zinkování. Náhradu chromového leptání za bezchromovou technologii v pokovu plastů představil Ing. V. Blažek ( MacDermid Enthone, s.r.o.). GA PROFI TREX, s.r.o. je nová česká společnost založená v roce 2016 s cílem dodávat produkty, aplikační servis a poradenství pro povrchové úpravy v regionu střední Evropy. Její strategii a stávající výrobní program představil ředitel společnosti, Ing. V. Žabka. Funkci kobaltu v pasivacích a nové bezkobaltové pasivace představil Ing. V. Kříž ( Atotech CZ, a.s.). Škodou u tohoto zajímavého příspěvku byla skutečnost, že autoři tento příspěvek nedodali k otisknutí ves borníku přednášek.

V závěru dopoledního bloku přednášek představil Ing. M. Kuchta ( ABF a.s.) novinky,které jsou připraveny pro návštěvníky již 17. Mezinárodního průmyslového veletrhu FOR INDUSTRY, který se koná v rámci souboru dalších veletrhů na PVA EXPO Praha ve dnech15. - 18.5.2018.

Úplnému závěru dopolední jednání prvního jednacího dne bylo již tradičně věnovánopředání morálního ocenění ČSPÚ, pamětní medailí s diplomem, odborníkům za celoživotnípřínos do oblasti povrchových úprav. Na letošním aktivu byli oceněni Ing. Lubomír Kolouch, Petr Sobotka, Hana Suffnerová a Ing. Alena Vomáčková.

Obr. 4. Člen výboru Ing. Goliáš, tajemnice PhDr.Majerová, ocenění Ing. Kolouch, p. Sobotka, pí Suffnerová, Ing. Vomáčková, prezident ČSPÚ Ing. Obr


Odpolední blok přednášek zahájil Ing. P. Čepelák ( Ekomaziva, s.r.o.) s představením technologie a zařízení na vymrazování solí z galvanických roztoků. Současně uvedl i možnosti srážení a iontové výměny. Komplexní technologická řešení v galvanotechnice přifunkčním chromování nastínil Ing. Jan Vytřas ( NOVEX Bohemia s.r.o.). Uvedl nové možnosti oprav vad vzniklých v technologii funkčního chromování a praktické způsoby oprav těchto vad. Firmu METROHM Česká republika s.r.o. na aktivu představil Ing. M. Stočes, Ph.D. a ukázal nové možnosti využití přístrojů této firmy pro řízení a kontrolu galvanických procesů. Stejným tématem se zabýval i Ing. V. Gromeš ( TSI Systém, s.r.o.) a představil výrobky firmy DeFesko pro kontrolu kvality povrchových úprav. Oblasti kvality zůstal věren i Ing. P. Žourek ( Prominent, s.r.o.) a ukázal nové možnosti rychlého a nedestruktivního fluorescenčního měření tlouštěk vrstev a analýzu materiálů novým ručním X-RAY přístrojem firmy Fischer.

Novinky v oblasti automatizace a dávkování chemického niklu a dalších procesů bylo předmětem dalšího příspěvku předneseného Ing. T. Chvátalem ( Katko, s.r.o.). Tato zařízení v technologii chemického niklování jsou v České republice v řadě provozů používána k plné spokojenosti provozovatelů. Důležitost a význam mechanické povrchové úpravy před galvanizací prezentoval Bc. M. Boldi (Advantafe-fl.cz s.r.o.). Ve své prezentaci představil škálu nových zařízení firmy OTEC v oblasti špičkové mechanické předúpravy. Reverzory -přepínače polarity, to bylo téma následujícího příspěvku Ing. V. Vrátného a kol. ( DEHO Relspec,s.r.o. a NES, s.r.o.). Tato zařízení jsou nedílnou součástí napájecích zdrojů progalvanotechniku, bez kterých by se i tak obyčejné otočení polarity na galvanizační vaně stalopracným, ne-li nemožným, úkonem.

Závěr odpoledního odborného jednání tvořil příspěvek čestného hosta a ředitele AČSZ, Ing. P. Stryže. Představil výsledky mezinárodní soutěže "The Global Galvanizing Adwars 2015", kde cílem je ocenit architekty, stavební inženýry a konstruktéry za nejúčelnější a nejvíc inovativní užití žárově zinkované oceli v architektuře a stavebnictví. Hned po ukončení odborného jednání Aktivu se konala volební členská schůze členů ČSPÚ. Po zhodnocení a schválení činnosti za uplynulý rok a zprávy o hospodaření společnosti, byla provedena volba nového výboru a revizní komise na další funkční období. Součástí schůze bylo i schválení navrženého usnesení.

Nedílnou součástí aktivu Galvanizérů je společný diskusní večer. Nejinak tomu bylo i letos, kdy v prostorách bývalého dominikánského kláštera připravili organizátoři společnou večeři s následnou diskuzí a neformální zábavou. Pro letošní rok byla opět připravenadegustace dobrých vín, doplněná reprodukovanou hudbou k poslechu i tanci.

Před začátkem druhého dne jednání se krátce sešel nově zvolený výbor ČSPÚ a tajnou volbou zvolil svoje vedení. Staronovým prezidentem společnosti byl zvolen Ing. Obr a viceprezidentem opět Ing. Szelag.

Odbornou část druhého dne jednání zahájil Mgr. L. Klement (KV Pumps, s.r.o.).Představil nově vzniklou firmu a její výrobní sortiment čerpadel a filtračního zařízení pro galvanotechniku. O možnostech a nových způsobech vybarvování vrstev eloxovaného hliníku a jeho slitin informoval v následujícím příspěvku Ing. P. Vlas ( IDEAL-Trade Service,s.r.o.). Důležité aspekty v technologii funkčního chromování bylo tématem příspěvku Ing. L. Obra ( ČSPÚ), ve kterém shrnul na základě dlouhodobých teoretických znalostí a provozních zkušeností podstatu této technologie a následně z ní vyplývající optimální technologické a ekonomické vedení provozu. Náhradou pasivačních přípravků s obsahem šestivalentního chromu a analýzou nových bezc hromových pasivačních povlaků se zabývala ve svém příspěvku Ing. k. Kreislová, Ph.D. a kol. ( SVÚOM, s.r.o.). Automobilový a letecký průmyslvyžaduje úpravu kovových povrchů novými konverzními povlaky se zvýšenou korozníodolností a adhézí. O vlivu předúprav na kvalitu těchto povlaků na bázi zirkonia se zabývalpříspěvek Doc. Ing. M. Zemanové, Ph.D. a kol. ( FCHPT STU a Pragochema, s.r.o.). Vzávěrečném odborném příspěvku představil Ing. R. Rozlivka ( HYTEX Productions, s.r.o.)výrobní program v oblasti filtračních elementů pro provozy povrchových úprav.

Jednání aktivu, kterého se i ve druhý den jednání zúčastnilo téměř 140 účastníků, uzavřelprezident ČSPÚ Ing. Obr, který poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání apozval všechny na další, již 52. Aktiv galvanizérů, který se bude konat ve dnech 5. a 6.února 2019 opět zde v Jihlavě, v hotelu Gustav Mahler.

Ladislav Obr


...návrat zpět