ČSPÚ | Aktiv galvanizérů | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

Tradice zůstala – formát se změnil, aneb ohlédnutí za právě skončeným 54. Aktivem galvanizérů

Tradice zůstala – formát se změnil, aneb ohlédnutí za právě skončeným 54. Aktivem galvanizérů.

Bylo první pracovní úterý měsíce února 2021 a v sále jihlavského hotelu Gustav Mahler právě začal 54. Aktiv galvanizérů… tak by asi začínalo ohlednutí za právě skončeným galvanizerským aktivem v normálních časech. Ovšem časy se změnily a navštívil nás covid 19 a ten způsobil, že vše neprobíhá na v minulosti „postavených kolejích“. Nejinak tomu bylo i s 54. Aktivem galvanizérů.

Když na konci prázdnin loňského roku začal přípravný výbor organizovat letošní ročník, tajně doufal, že situace umožní 54. Aktiv připravit v běžném formátu. Současně však počítal i s variantou neosobního setkání, a jak se později ukázalo, byla to jediná reálná možnost Aktiv uskutečnit, a to formou webináře. Pro letošní jednání 54. Aktivu galvanizérů vypsal přípravný výbor nosné téma 

Povrchové úpravy v „ Covidovém období „

Záměrem bylo jako v minulých letech, tak i v letošním složitém období, dát možnost firmám prezentovat své výsledky v oblasti nových technologií, nových technologických postupů a představit prostřednictvím prezentací svoje nové výrobky. Na letošní 54. Aktiv galvanizérů, 1. webinářský, bylo přihlášeno 18 odborných přednášek a příspěvků. Cílem přípravného výboru bylo všechny prezentované příspěvky a přednášky otisknout ve sborníku, který má evidenci ISBN a je tak součástí materiálů řady knihoven a institucí i mimo ČR. Letošní sborník byl vydán pouze v elektronické formě a obdržel ho každý registrovaný účastník. Veškeré
náklady na letošní akci, včetně sborníku, uhradila ČSPÚ a po účastnících nebylo vyžadováno žádné vložné.

S trochou nervozity, ale s vírou, že se vše zdaří, byl dne 2.2.2021 přesně v 10 hodin středoevropského času prezidentem společnosti slavnostně zahájen 54. Aktiv galvanizérů a 1. webinářský. Po celé jednání bylo aktivně připojeno prostřednictvím aplikace „teams“ 84 až 87 účastníků.

Úvodní odbornou přednášku přednesl na téma „Povrchové úpravy pro vodíkové technologie“ doc.Paidar z VŠCHT Praha. Nastínil, co a jaké úskalí čeká na povrcháře s přechodem na vodíkové technologie. Následoval příspěvek autorů Vrbata a Ing.Klápště z firmy Neurogal s.r.o., který představil současný trend digitalizace a s ní související automatizaci a její reálné nasazení v galvanickém průmyslu. Na praktickém případu byla představena schopnost strojů, zařízení, sensorů a lidí navzájem komunikovat pomocí datových sítí a následně možnost operátora provádět
podložená rozhodnutí na základě přístupu ke všem relevantním informacím, které jsou k rozhodnutí potřebné. Jaká úskalí přináší na litině zinkování a pokovení slitinou zinek-nikl přiblížil Ing. Goliáš z firmy Schlötter Galvanotechnik. 
„Inovace v protikorozních úpravách“ bylo nosným tématem příspěvku Ing. Žabky a Ing.Bedrníka z Ga Profi Trexu, s.r.o. Autoři se zaměřili na stávající nároky automobilového průmyslu v oblasti pokovení slitinou zinek-nikl a způsob jejich řešení. “Atotech a nové možnosti“ bylo téma přednášky T. Hejla a Mgr.Bodláka z firmy Atotech CZ, a.s. Představili řadu nových přípravků a technologií, které tato firma zákazníkům nabízí.
S velkým očekáváním a značným zájmem připojených účastníků byl následující příspěvek Ing. Pekaře z firmy Donauchem s.r.o., na téma „DURATRI® 240 - Nový patentovaný postup tvrdého chromování bez obsahu Cr 6+ “ Opět se jednalo o možnosti vylučování funkčních povlaků chromu z lázní obsahujících pouze soli Cr 3+ . Jak se v průběhu přednášky ukázalo, jednalo se o podobné vyloučení chromové vrstvy jako u již dříve publikovaných technologií. Také i v tomto případě vyloučený
chromový povlak má velice nízkou korozní odolnost a je před chromováním nutné provést galvanické niklování ze sulfamátové lázně, aby byla zajištěna dostatečná korozní ochrana. Příspěvek byl pouze přednesen, neboť firma nedodala text k otištění ve sborníku.
Vše, co obnáší technologie stříbření bylo předmětem následujícího příspěvku Ing. Vomáčky z firmy Schlötter Galvanotechnik. Autor se zabýval celou šíří technologie od bezproudových lázní a jejich využití např. v bižuterním průmyslu nebo výrobě vánočních ozdob. Následoval přehled různých typů galvanických lázní a opět oblasti jejich využití.Poslední přednáška dopoledního bloku „Korozní odolnost anodických povlaků na slitinách hliníku – využití organických kyselin a dalších aditiv“ autorů Bc.Záliš a E.Šrámková z VZLÚ, a.s., se zabývala vyhodnocením korozní odolnosti anodických povlaků na slitině Al6061-T6.
Z důvodu nemoci byla z programu vypuštěna přednáška Ing.Szelaga z firmy Pragochema s.r.o.. Autor však přednášku dodal v písemné podobě a je součástí vydaného sborníku.

Po krátké polední přestávce bylo zahájeno odpolední jednání aktivu příspěvkem Ing. Chvátal z Katko s.r.o.. Autor se zabýval vhodností filtračních zařízení na filtraci horkých lázní v galvanotechnice. Pro jednotlivé aplikace doporučil vhodné typy filtrů, tak i odpovídající filtrační náplně. „Čerpadla a filtrační zařízení v procesu povrchových úprav“ a „Odželeznění oplachových vod v procesu žárového zinkování“
bylo tématy příspěvku Mgr. Klementa z firmy KV Pumps s.r.o.. Představil celou škálu možných čerpadel a filtrů, které lze pro různé technologie použít v provozech povrchových úprav. V závěru se zabýval modulovým zařízením na odželeznění oplachových vod.
Na závěr odpoledního bloku jednání měla být přednesena přednáška Ing. Čepeláka, firma Ekomaziva s.r.o., kde měl představit dodávané pomocné materiály a zařízení dodávané firmou pro povrchové úpravy. Bohužel se autorovi nepodařilo zprovoznit svoji prezentaci, ta byla přesunuta na další dopoledne a program prvního dne byl ukončen.
Stalo se již nepsanou tradicí, že na našem setkání pravidelně morálně oceňujeme ty z nás, kteří se zasloužili o rozvoj našeho krásného a námi nevyměnitelného magického oboru, oboru povrchových úprav. S ohledem na neosobní formu Aktivu, bylo ocenění osobností pro letošní rok nevyhlášeno a věříme, že se uskuteční příští rok v rozšířené formě.

Následující den, 3.2. opět v 10 hodin dopoledne byl zahájen další blok odborných příspěvků. Jako první vystoupil Ing. Fuka, Techneco s.r.o., s přednáškou na téma „Alternativní zdroje oplachových vod“. Cílem příspěvku bylo ukázat na možnosti úspory oplachových vod a možnosti nových, netradičních zdrojů vody. Zařízení pro regeneraci kyseliny sírové “CRYSTAL” představil Ing. Jozef Šiška z HIGHLUB s.r.o.. Popsal činnost zařízení a uvedl výhody, které provoz této technologie přináší, zvláště pak ekonomický a ekologický efekt. Jak snížit objem odpadních vod bylo téma příspěvku Ing. Holoubka z firmy Kovofiniš, a.s., který představil možná technická řešení této problematiky. Bohužel ani tuto přednášku nedodali autoři k otisknutí do sborníku.
Používání látek vzbuzující obavy (SVHC) bylo tématem velmi zajímavého příspěvku Ing. Taitlové z MEDISTYL s.r.o.. Téma REACH a vše co s ním souvisí v oblasti povrchových úprav, bývá velice často diskutované. Pro řadu provozovatelů galvanoven a dílen povrchových úprav je téměř jejich „noční můrou“ a denním „postrachem“. Následující příspěvek letošního netradičně realizovaného aktivu přednesl Ing. Stryž z ACŠZ. Rozebral změny při revizi normy ČSN EN ISO 14713-2
z oblasti žárového zinkování. Na závěr Ing. Čepelák okomentoval svůj příspěvek, který je otištěn ve sborníku.

Tím byl vyčerpán odborný program 54. Aktivu galvanizérů a závěrečného slova se ujal člen přípravného výboru a člen výkonného výboru ČSPÚ Ing. Valeš. Především poděkoval všem účastníkům aktivu, kterých i druhý den bylo 55, za aktivní a disciplinovanou účast při jednání. Dále poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci aktivu podíleli a pozval všechny přítomné na 55. Aktiv, který se bude konat opět první pracovní úterý roku 2022 a doufejme, že už v normálních zaběhlých podmínkách hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.

Ing. Ladislav Obr, CSc
Prezident ČSPÚ
14.2.2021.


...návrat zpět