ČSPÚ | Aktiv galvanizérů | Česká společnost pro povrchové úpravy
Nacházíte se: ČSPÚ > Aktiv galvanizérů

Aktuality z oboru

Připravujeme 57. aktiv galvanizérů

57. ročník celostátního aktivu galvanizérů v Jihlavě se uskuteční v prostorách EA Business Hotel v Jihlavě 21. a 22. května...

Kurz Obsluhy neutralizačních stanic

Základní kurz Obsluhy neutralizačních stanic je plánován v termínu 

Mediální partneři

Povrchové úpravy - odborný časopis
KOROZE a ochrana materiálu
Časopis o třetí, opotřebení a mazání
Mesačník Strojárstvo/Strojírenství

41. Celostátní aktiv galvanizérů 2008

Ve svém úvodním přivítání uvedl prezident ČSPÚ, Ing. Ladislav Obr, CSc, mimo jiné, že tento aktiv je místem, kde si přední odbornicí již dlouhou řadu let vyměňují svoje zkušenosti, dělí se o dobré i špatné poznatky z oblasti galvanochemie a povrchových úprav, ale také oprašují stará a navazují nová přátelství.

V úvodu aktivu vystoupil primátor města Jihlavy, Ing. Jaroslav Vymazal, pozdravil přítomné, popřál úspěšné jednání aktivu a doslova uvedl, aby se zde všichni cítili jako doma.

Jménem Německého odborného svazu pracovníků povrchových úprav, DGO, vystoupil pan Joachim Ramisch. Vyzvedl vysoký počet přítomných, který svědčí o velmi zajímavém a přitažlivém programu jednání, ve kterém vždy on sám nachází nové inspirace pro svoji práci. Uvedl přehled nejdůležitějších odborných akcí DGO v letošním roce a pozval přítomné k účasti na těchto jednáních. Za Asociaci českých zinkoven se jako čestný host aktivu zúčastnil její ředitel Ing. Petr Strzyž.

Po slavnostním úvodu se pak již rozběhl na plné obrátky připravený odborný program. Na účastníky aktivu čekalo během jedno a půldenního jednání 19 přednášek.

První odborný blok byl zaměřen na nejrozšířenější technologie povrchové úpravy a to na vylučování povlaků zinku a jeho slitin, hlavně slitiny zinek-nikl. V návaznosti pak na následné úpravy těchto povlaků s cílem zvýšit jejich korozní odolnost. Pan Lubomír Šubert, (Enthone s.r.o.) představil nové firemní alkalické a slabě kyselé zinkovací lázně. Jejich předností by měl být výraznější dekorativní vzhled, zvýšená rychlost vylučování a vyšší korozní odolnost vyloučených povlaků. Zástupci firmy Schlötter, Dr. Živan Běhal a Ing. Petr Goliáš, objasnili problematiku vylučování vysoce korozně odolného povlaku slitiny zinek-nikl. Na tento příspěvek navázal Ing. Vojtěch Žabka, (Atotech CZ, a.s.) a představil technologická řešení Atotechu pro pokování slitinovým povlakem Zn-Ni. Poptávka po slitině Zn-Ni zaznamenává v posledních letech silný růst, za kterým stojí požadavky výrobců automobilů na vyšší korozní odolnost. Firma Atotech disponuje jak alkalickou technologií, tak i technologií slabě kyselou. Zvláště technologie slabě kyselá přináší vysoký proudový výtěžek a příjemný dekorativní vzhled. Dále představil membránovou technologii pro alkalické lázně, která umožňuje zvýšit kapacitu stávajících zařízení o desítky procent. V následném příspěvku pak představil technologie pro černé pasivace z portfolia firmy Atotech. Nanočástice, jako novou složku pasivací představil Petr Vostatek, (Enthone s.r.o.). Shrnul výhody použití nanočástic v pasivacích a to především při mechanickém poškození pasivací, kdy v přítomnosti nanočástic, se projeví „samohojícím“ efektem pasivační vrstvy. 

Ing. Petr Szelag, Pagochema s.r.o., shrnul současný stav a nové směry vývoje v oblasti železného fosfátování, které ve sdružené operaci s odmašťováním patří k základním úpravám, nejen ocelových materiálů, při následném lakování. Zajímavý příspěvek Ing. Kateřiny Kreislové a kolektivu představil vady elektrolyticky vyloučených povlaků a následky, které se projeví v korozní odolnosti systémů. Ing. Ladislav Pachta informoval o novinkách na portálu Povrchová úprava.cz. (www.povrchovauprava.cz nebo www.galvanovny.cz).Tento portál působí již 10 let, ale od 1.1.2008 zásadně změnil svůj vzhled i rozsah nabízených informací. Cílem změn bylo zlepšení uživatelského komfortu a zjednodušení vyhledávání návštěvníkům.

ČSPÚ velmi úzce spolupracuje s veletržní agenturou ABF. Je hlavním odborným garantem veletrhu For Surface a garantem veletrhu For Industrie. Právě veletrh For Industrie, který se koná na Pražském výstavišti v Letňanech ve dnech 15. – 17. 4. 2008., a který má ve své nomenklatuře i oblast povrchových úprav, byl představen ředitelkou veletrhu, Ing. Hanou Pokornou a manažerkou veletrhu, Ing. Reginou Matouškovou.

Při loňském slavnostním 40. Aktivu galvanizérů uvedl prezident ČSPÚ, že řada čtyřiceti aktivů již dává oprávnění se malinko ohlédnout a vzpomenout si na ty, kteří se podíleli na jejich začátcích. Výbor ČSPÚ se počínaje loňským rokem rozhodl, že do budoucna pravidelně na tomto aktivu morálně odmění ty, kteří se podíleli a podílí na rozvoji našeho krásného oboru a ocení jejich činnost pamětní medailí „Za přínos v oboru povrchových úprav“. Nejinak tomu bylo i letos a na 41. Aktivu galvanizérů. 

Toto ocenění obdrželi:
Ing. Bartoš Miroslav, Bartoš Drahoslav Boček Josef, Ing. Cyrus Záviš, Ing. Čapoun Karel, Doc. Ing. Chovancová Marta, CSc, Kamenec Josef, RNDr. Kloubek Jiří, CSc, Ing. Kramoliš Antonín, Pospíšil Antonín a Ing. Richter František.

Do odpoledního programu aktivu byli zařazeny tři přednášky. V úvodní z nich pan Libor Koníček představil firmu HSO, GmbH ze Solingenu. Na českém trhu není rozšířena, ale chce, jak vyznělo z předneseného příspěvku, být spolehlivým partnerem pro povrchové úpravy. Tvrdé eloxování je technologií, která v současné době začíná prožívat zvýšenou poptávku, která opět více vstupuje do popředí zájmu. O tom co je v ní za úskalí, jaké jsou její přednosti a jak ji správně provozovat, informoval pan Miloslav Rozmánek, (Ekochem – PPÚ, s.r.o.). V závěrečném příspěvku prvního dne jednání seznámil Ing. Ladislav Obr, CSc, (Atotech CZ, a.s.), přítomné účastníky aktivu s technologií tvrdého funkčního chromování. Na konkrétních případech provedl porovnání klasických chromovacích lázní s lázněmi poslední generace, bezfluoridové a obsahující pouze organické katalyzátory. Představil chromovací lázeň Heef 25, která je z portfolia firmy Atotech a která je v současné době nejrozšířenější tvrdě chromující lázní poslední generace v České a Slovenské republice. 

Touto přednáškou skončil odborný program prvního dne jednání. Ihned následovala Valná hromada ČSPÚ, která zhodnotila svou činnost za uplynulý rok a nastínila výhledový plán činnosti společnosti na další období. Jelikož v tomto roce skončil i mandát výboru společnosti, byla provedena volba nového výboru a nové revizní komise. Po bohaté diskusi, zaměřené hlavně na další činnost společnosti, bylo přijato usnesení valné hromady a jednání ukončeno. Po valné hromadě se sešel nový výbor na krátkém jednání a ze svého středu zvolil prezidenta a viceprezidenta společnosti. Prezidentem byl na další funkční období zvolen Ing, Ladislav Obr, CSc a viceprezidentem Ing. Petr Szelag. (Zápis z jednání valné hromady bude uveden v samostatném příspěvku.

Stalo se již tradicí, že večer po prvním dnu jednání se všichni účastnící scházejí na společenském večeru, který se koná v přednáškovém sále, jehož stoly jsou přestavěny a je vytvořen taneční parket. Nejinak tomu bylo i letos a tak mohli přítomní shlédnou již tradiční i netradiční vystoupení profesionálních tanečních skupin a jednotlivců a pak celý večer příjemně strávit s přáteli při tanci a poslechu krásných melodií a písniček. Není divu, že večer rychle utekl a řadě účastníků se ani nechtělo odejít.

Druhý den jednání začal přesně s úderem 9.05 hodiny při vysoké účasti přítomných posluchačů. Přesto, že část přihlášených po prvním dnu jednání odjíždí za svými každodenními povinnostmi, byla účast nadmíru vysoká a již první přednášku sledovalo téměř 90 posluchačů. Co je nového ve výrobním programu firmy Spolsin s.r.o. nás seznámil Ing. Vladimír Dušek. Následující příspěvek nás zavedl do oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Ing. Jindřich Kuběna, ČIŽP Praha, seznámil přítomné posluchače s novelizací Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a jejím dopadem na provozy povrchových úprav. Novela platí od 1. 10. 2007 a přináší řadu velmi důležitých změn a vymezení nových pojmů. Součástí příspěvku byl i přehled prováděcích předpisů k vodnímu zákonu. Ing. Petr Penc a firma IPP s.r.o., je v podvědomí pracovníků galvanizoven známá. Pro letošní aktiv si Ing. Penc připravil přehled galvanických a odmašťovacích zařízení firmy Manz, kterou v ČR zastupuje. Pan Gabriel Jaklovski představil poprvé v Jihlavě firmu Bűttner-Schmitz, výrobce závěsů pro galvanizovny a lakovny. Firma se touto problematikou zabývá více jak 50 let. V lednu 2008 uvedla do provozu nový závod v Zohoru ve Slovenské republice, který by měl dodávat závěsy na východoevropský trh. Firmu Dehor – Elspec. Litvínov, s.r.o., zastupoval Ing. Vlastimil Vrátný. Firma se zaměřuje především na poskytování komplexních služeb týkajících se stejnosměrných zdrojů pro povrchové úpravy. V roce 2004 vytvořila partnerství s firmou NES Nová Dubnica, s.r.o. O nových možnostech zvyšování korozní odolnosti povlakových systémů hovořili pánové Bohumil Dvořák a Jaromír Vrbata z firmy MacDermid. V závěrečném vystoupení představil Ing. František Blahovec, PCS s.r.o., firmu Oxford Instruments jako výrobce přístrojů určených pro měření tloušťky povlaků včetně chemického složení jednotlivých vrstev.

V závěrečném slově poděkoval řídící aktivu, Petr Vostatek, všem přítomným za aktivní účast při jednání, popřál jim šťastnou cestu zpět do svých domovů a pozval je na další akce pořádané ČSPÚ. Tou nejbližší bude veletrh For Industrie v dubnu v Praze. 

Tak takový byl 41. Aktiv galvanizérů v Jihlavě.
 
Ing. Ladislav Obr - prezident ČSPÚ


...návrat zpět